ZVLHČOVÁNÍ A CHLAZENÍ

Proč zvlhčovat vzduch ve skladu?
Zvlhčování je výhodné hlavně z hlediska ekonomického. Zvlhčování vzduchu ve skladech brambor, zeleniny a ovoce může skladovatelům přinést a ušetřit velké množství peněz. Z hlediska finančního je princip jednoduchý – čím větší množství kvalitního zboží vyskladním, tím větší mohu očekávat zisk.
Teorie zvlhčování a zchlazování
Každý skladovatel ví, že naskladněný produkt je živá hmota, která vytváří své vlastní teplo způsobené dýcháním. Teplo je nutné ze skladu odvádět a zchlazovat naskladněný produkt, abychom zpomalili biologické procesy a dlouhodobě udrželi jeho kvalitu. Právě proces zchlazování, ačkoliv je nutný, má za následek největší hmotnostní a kvalitativní ztráty. Ať už zchlazování probíhá pomocí chladících agregátů a výparníků nebo větráním pomocí venkovního vzduchu nebo kombinací těchto systémů, vždy dochází k vysušování naskladněného materiálu. Vzduch kterým zchlazujeme nemá totiž téměř nikdy stoprocentní relativní vlhkost a může tedy do sebe během zchlazování přijímat další vodu ve formě vodní páry. Voda se během dýchání odpařuje skrze póry z povrchu naskladněného materiálu a výměnou vzduchu při zchlazování je odváděna mimo prostor skladu, což způsobuje hmotnostní ztráty. Voda se „ztratí“ buď vysrážením (kondenzací) na chladičích (tzv. výparnících) nebo je vlhký vzduch odváděn mimo sklad výdechovými klapkami při větrání venkovním vzduchem.

Naší snahou je tedy snížit množství „ztracené“ vody při zchlazování na minimum a ušetřit tím nemalé peníze skladovatelům.

Chladící účinek

Použití zvlhčovacích panelů má však nejen již zmíněné výhody. Odpařováním vody dochází také ke snížení teploty panelů, což má za následek snížení teploty vzduchu, který jimi prochází. Jednoduchý fyzikální princip znamená pro skladovatele další velké úspory. Takto zchlazený vzduch lze totiž použít pro zchlazování naskladněného produktu a zároveň udržet jeho vysokou relativní vlhkost! Zvlhčovací panely začala firma Agroel používat v řadě svých klimatizačních systémů. Nejlépe se uplatní ve skladech větraných nebo s kombinovaných chlazením. Teplý venkovní vzduch, který by za normálních podmínek pro zchlazování našel využít, se po průchodu zvlhčovacími panely může ochladit o několik stupňů (v závislosti na jeho rel. vlhkosti) a lze tak použít pro zchlazování! Chlazení tímto způsobem je přitom téměř zadarmo ve srovnání s chlazením pomocí chladících agregátů, které vyžadují velký elektrický příkon. Nejlepší kombinací jsou klimatizační zařízení, které disponují větrací, chladící a zvlhčovací jednotkou a dokážou provoz automaticky optimalizovat dle aktuálních venkovních a vnitřních klimatických podmínek.

Které skladované produkty přicházejí pro zvlhčování úvahu?

Obecně takové produkty, u kterých má vysoká vlhkost vzduchu pozitivní vliv na kvalitu skladovaného produktu, zejména na omezení měknutí a s tím související ztrátu hmotnosti a jakosti. Jedná se zejména o brambory, kořenovou zeleninu a jablka.

Tyto jednotlivé produkty mají svá specifická stádia skladování, která je při skladování nutno dodržovat. Automatické klimatizační systémy Agroel již v sobě mají zabudované režimy pro jednotlivé skladovací fáze a přispívají tím k úspěšnému skladování těchto produktů.

Odpařování – adsorbční princip

Firma Agroel přišla se systémem zvlhčování vzduchu, který pracuje bez vytváření kapiček vody! Základem tohoto nového principu tzv. adsorbčního zvlhčování je požadavek dodávat do skladu jen tolik vody, které se stačí do vzduchu odpařit.

Odpařování probíhá e speciálním, k tomuto účelu vyvinutém porézním materiálu, ktarý je neustále sycen vodou. Vzduch procházející přes tyto zvlhčovací panely na sebe váže jen takové množství vody, které je schopen pojmout. Nemůže se tedy stát, že se do prostoru skladu dostane volná voda ve formě kapiček, která by ulpívala na naskladněném materiálu a způsobovala skládkové choroby.

Zvlhčovací panely v klimatizačních systémech Agroel pracují s účinnosttí až 95%!

Automatické řízení

Jak je patrné, provoz takovýchto zařízení je z hlediska správného spínání příslušných prvků dle aktuálních podmínek velmi složitý. Ruční ovládání nepřipadá v úvahu, protože venkovní klimatické podmínky i podmínky ve skladu se neustále mění a provoz zařízení je nutno neustále korigovat. Firma Agroel proto standartně dodává klimatizační jednotky vybavené automatickým řízením s optimalizací provozu větracích, chladících a zvlhčovacích prvků.

Systémy aktivního chlazení Agroel

Aktivní chlazení je nutno nasadit všude tam, kde udržení konstantní teploty ve skladovaném materiálu nelze zajistit pouze větráním chladným venkovním vzduchem. V takovém případě funguje chladící systém jako doplněk větracího systému a zajišťuje alternativní zdroj chladného vzduchu pro případ, kdy venku není k dispozici.

Je nutno si uvědomit, že vychlazený naskladněný materiál má velkou tepelnou kapacitu a udržuje si tedy po určitou dobu svou teplotu i při výkyvech venkovních teplot. Nelze tedy říci, že každý sklad je nutno vybavit chladícím systémem, protože teploty venku mohou být krátkodobě nevhodné pro větrání. Při rozhodování o instalaci chladícího systému se řídíme hlavně těmito body:

 • Požadovaná skladovací teplota
 • Ekonomika skladování – pro některé produkty je chlazení ekonomicky neúnosné, pro jiné je nutností z hlediska udržení kvality
 • Skladovací sezóna – v průběhu roku jsou různé venkovní klimatické podmínky a tedy různé možnosti větrání venkovním vzduchem
 • Citlivost skladovaného materiálu na výkyvy teplot
 • Frekvence naskladňování a vyskladňování

Nezanedbatelným faktorem při skladování je rovněž otázka výměny vzduchu. Skladovaný materiál je živým organizmem, který vylučuje při látkové výměně těkavé organické substance (zejména etylén), a ty snižují kvalitu naskladněného materiálu. Obměnu vzduchu lze zajistit kombinací chladícího a větracího systému – to je dlouhodobě prosazovaný standard firmy Agroel.

Chladící systémy Agroel jsou konstruovány se zřetelem na podmínky, ve kterých budou provozovány. Aktivní chlazení lze instalovat jak pro paletové sklady (ISK modely s označením CP), tak pro sklady volně ložených produktů.

Hlavní charakteristiky našich chladících systémů:

 • Instalované kompresory jsou hermetické (bezpřírubové) od renomovaných výrobců Maneurop nebo Copeland
 • Technologie kompresorů „Scroll“ zajišťuje dlouhodobý bezproblémový provoz v těžkých podmínkách
 • Robustní výparníky s dostatečnou plochou zaručují dlouhou životnost a dobrou efektivitu provozu
 • Rychlý servis po celém území Evropy ve spolupráci s partnerskými firmami

ZPRACOVÁNÍ ŘEŠENÍ VAŠEHO SKLADU A PŘÍPRAVA PROJEKTOVÝCH PODKLADŮ

Profesionální výpočet klimatizačního systému je základním předpokladem budoucího úspěšného skladování. Naši odborníci Vám proto rádi poradí s výběrem optimálního řešení pro Váš sklad a připraví Vám podklady pro zpracování stavební dokumentace. Tuto službu poskytujeme všem našim zákazníkům bezplatně!

Výpočet a návrh skladu není jednoduchý. Řešili jsme již stovky alternativ boxových skladů – svěřte nám řešení i Vašeho skladu.

Problematika řešení – to jsou zejména tyto prvky:

 • Potřebné množství vzduchu a výběr ventilátorů dle typu a množství skladovaného produktu
 • Výpočet plochy nasávacích a výdechových klapek
 • Výběr ovládání klapek lineárními nebo radiálními servopohony
 • Uspořádání a rozměry směšovací komory
 • Uspořádání a rozměry tlakové komory
 • Výběr typu vzduchotechnických provětrávacích kanálů
 • Výpočet plochy jednotlivých kanálů a jejich rozmístění ve skladu
 • Výpočet velikosti štěrbin pro průchod vzduchu z kanálů do skladovaného materiálu
 • Návrh regulačního systému s ohledem na typ skladu, skladovaný produkt a účel skladování

KONTAKTY

SÍDLO

Agroel s.r.o.
9. května 299
294 41 Dobrovice

PROVOZOVNA

Agroel s.r.o.
Úherce 135
294 41 Dobrovice
tel.: +420 326 398 517
fax: 326 398 504
agroel@agroel.cz